Loại bỏ virus, vi khuẩn và các chất ô nhiễm nguy hiểm khác với hiệu quả 99,995%

Trải qua những cuộc kiểm nghiệm nghiêm ngặt nhất

Từ chứng chỉ AHAM đến thử nghiệm EN1822 của Châu Âu, máy lọc

của aeris đã được thử nghiệm nhiều lần để chứng minh tính hiệu quả.

Chứng nhận đạt được   ISO    EN-1822